RJEŠENJE

Regionalni centar: Zagreb

Klasa: UP - I/110/07/13-01/1913 Zagreb, dana 11.04.2013
Ur. br: 04-06-13-1913-13
Nagodbeno vijeće: ZG07
Zagreb, Ulica grada Vukovara 70


Nagodbeno vijeće ZG07 u sastavu Anka Vukadin predsjednik vijeća te Martina Čeović i Ana Fabris
kao članovi vijeća, u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom Proizvodnja građevinskog
materijala RAGUSA d.d., OIB 68907889567, Vukovarska 17, Dubrovnik 20000 na temelju članka 50.
Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“, broj 108/12, 144/12 u
daljnjem tekstu Zakon) donosi

RJEŠENJE


I. Otvara se postupak predstečajne nagodbe nad dužnikom Proizvodnja građevinskog materijala
RAGUSA d.d., OIB 68907889567, Vukovarska 17, Dubrovnik 20000 dana 11. travnja 2013.
godine.II. Za povjerenika predstečajne nagodbe imenovana je Ivanka Sušić, Gornji kono 56, Dubrovnik,
OIB: 74811324266.

III. Pozivaju se vjerovnici, osim vjerovnika prioritetnih tražbina, da u roku od 30 dana od dana
objave Oglasa o pozivanju vjerovnika na web stranici Financije agencije, odnosno zaključno s
danom 13. svibnja 2013. godine prijave svoje tražbine u ukupnom iznosu (glavnica +
kamate) Nagodbenom vijeću podneskom u dva primjerka s dokazima kojima dokazuje osnovu
i visinu prijavljene tražbine.

IV. Pozivaju se razlučni i izlučni vjerovnici da u roku iz točke III. ovog Rješenja obavijeste
Nagodbeno vijeće o svojim pravima, pravnoj osnovi razlučnog, odnosno izlučnog prava i dijelu
imovine dužnika na koji se odnosi razlučno ili izlučno pravo.

V. Razlučni vjerovnici koji se odriču prava na odvojeno namirenje dužni su prijaviti svoju tražbinu,
obavijestiti Nagodbeno vijeće o razlučnom pravu i dati pisanu izjavu da se odriču prava na
odvojeno namirenje.

VI. Pozivaju se dužnikovi dužnici da svoje dospjele obveze ispunjavaju dužniku bez odgode.

VII. Zakazuje se ročište za utvrđivanje tražbina na dan 21. svibnja 2013. godine u 13:00 sati u
dvorani „Klub izlagača“ Zagrebačkog velesajma, Zagreb, Avenija Dubrovnik 15. Nakon ročišta
za utvrđivanje tražbina održat će se i ročište za glasovanje.

VIII.Vjerovnici prioritetnih tražbina ne prijavljuju svoje tražbine u postupak predstečajne nagodbe.

IX. Nalaže se upis zabilježbe otvaranja postupka predstečajne nagodbe u upisnik Trgovačkog
suda u Splitu – Stalna služba u Dubrovniku i Općinskog suda u Dubrovniku, Zemljišno –
knjižni odjel Komolac, Katastarska općina Komolac br. zk. ul.: 178, kč. ZGR. 72, ZGR. 73, č.z.
378/3, Zemljišno – knjižni odjel Visočani, Katastarska općina Visočani br. zk. ul.: 100, kč.
ZGR. 152, 153, 154, 155, 156, č.z. 1485/1, zk. ul.: 72, kč. dio 957, zk. ul.: 113, kč. dio 2186,
Zemljišno – knjižni odjel Smokovljani, Katastarska općina Smokovljani br. zk. ul.:129, kč. č.z.
1959/1, 1959/3, Zemljišno – knjižni odjel Čelopeci, Katastarska općina Čelopeci br. zk. ul.:
296, kč. č.z. 1/1, 1/12, 1/16, 1/17, Zemljišno – knjižni odjel Čibača, Katastarska općina Čibača
br. zk. ul.: 260, kč. ZGR. 167, 168, 169, 173, 174 i č.z. 32/1, br. zk.ul.: 503, kč. č.z. 23/5, 33/1,
312/3, br. zk.ul.:488, kč. č.z. 310/1, 310/13, 310/15, br. zk.ul.: 573, kč. č.z. 31/5, Zemljišno –
knjižni odjel Brgat Gornji, Katastarska općina Brgat Gornji br. zk. ul.: 6, kč. č.z. 557, 571/4, br.
zk. ul.: 70, kč. č.z. 556/1, 556/2, 556/5, 571/18, 571/19, br. zk. ul.: 192, kč. č.z. 549/23, 571/6,
571/7, 571/8, 571/9, 571/11, br. zk. ul.: 201, kč. č.z. 521, br. zk. ul.: 221, kč. č.z. 556/3, 556/4,
571/10, 571/13, br. zk. ul.: 261, kč. č.z. 571/18, 571/19, br. zk. ul.: 193, kč. č.z. 549/7, br. zk.
ul.: 260, kč. č.z. 556/1, 556/2, br. zk. ul.: 110, kč. č.z. 571/1, br. zk. ul.: 164, kč. č.z. 571/5,
Zemljišno – knjižni odjel Gruž, Katastarska općina Gruž br. zk. ul.: 431, kč. č.z. 883/1, br. zk.
ul.: 1327, kč. č.z. 883/2, br. zk. ul.: 2955 pod. 44, kč. č.z. ZGR 155/1, 299/1, Zemljišno –
knjižni odjel Mokošica, Katastarska općina Mokošica br. zk. ul.: 630, kč. č.z. 808/1, 1233/3.

X. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.


Obrazloženje:


Dužnik Proizvodnja građevinskog materijala RAGUSA d.d., OIB 68907889567, Vukovarska 17,
Dubrovnik 20000 podnio je dana 28. prosinca 2012. godine Prijedlog za otvaranje postupka
predstečajne nagodbe. Zaključkom Klasa: UP - I/110/07/13-01/1913, Ur. broj: 04-06-13-1913-5 od 05.
ožujka 2013. godine pozvan je da dostavi nedostajuću dokumentaciju. Dužnik je postupio po Zaključku
te je u propisanom roku dostavio traženu dokumentaciju.
Uvidom u dostavljenu dokumentaciju Nagodbeno vijeće je utvrdilo da su ispunjeni svi uvjeti propisani
Zakonom, te je sukladno odredbi članka 50. Zakona odlučeno kao u izreci.
Zaključkom od 11. travnja 2013. godine za povjerenika predstečajne nagodbe imenovana je Ivanka
Sušić, Gornji kono 56, Dubrovnik, OIB: 74811324266, sukladno odredbi članka 34. Zakona.
Žalba ne odgađa izvršenje Rješenja sukladno odredbi članka 30. stavka 7. Zakona.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba. Rok za žalbu je osam dana od
dana dostave rješenja. Žalba se podnosi Financijskoj agenciji. O žalbi odlučuje Ministarstvo financija,
Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak. Žalba protiv rješenja ne odgađa izvršenje
rješenja prema čl. 30. stavak 7. Zakona.


predsjednica Nagodbenog vijeća:
Anka Vukadin

Preuzmite AdobePDF