OGLAS O POZIVANJU VJEROVNIKA RADI SKLAPANJA PREDSTEČAJNE NAGODBE

Regionalni centar: Zagreb
Klasa: UP - I/110/07/13-01/1913 Zagreb, dana 11.04.2013
Ur. br: 04-06-13-1913-15


Nagodbeno vijeće: ZG07


Zagreb, Ulica grada Vukovara 70


Nagodbeno vijeće ZG07 u sastavu Anka Vukadin predsjednik vijeća , Martina Čeović član vijeća i Ana
Fabris član vijeća, na temelju članka 52. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
(„Narodne novine“, broj 108/12, 144/12 u daljnjem tekstu Zakon) objavljuje sljedeći:


OGLAS O POZIVANJU VJEROVNIKA RADI SKLAPANJA
PREDSTEČAJNE NAGODBE


I.Dana 11. travnja 2013. godine otvoren je postupak predstečajne nagodbe nad dužnikom Proizvodnja
građevinskog materijala RAGUSA d.d., OIB 68907889567, Vukovarska 17, Dubrovnik 20000.

II.Pozivaju se vjerovnici, osim vjerovnika prioritetnih tražbina, da u roku od 30 dana od dana objave
oglasa o pozivanju vjerovnika na web stranici Financije agencije, odnosno zaključno s danom 13.
svibnja 2013. godine prijave svoje tražbine u ukupnom iznosu (glavnica + kamate) Nagodbenom
vijeću ZG07 podneskom u dva primjerka s dokazima kojima dokazuje osnovu i visinu tražbine na
adresu 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 70.
Ujedno napominjemo da prilikom prijave potraživanja, ako vjerovnika zastupa opunomoćenik koji je
odvjetnik, punomoć ne mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika. Ako vjerovnika zastupa druga
osoba koja nije odvjetnik potrebno je ovjeriti punomoć kod javnog bilježnika. Punomoći uz prijavu
tražbina moraju biti dostavljene u izvorniku.


III.Pozivaju se razlučni i izlučni vjerovnici da u roku u roku iz točke II. ovog oglasa obavijeste
Nagodbeno vijeće o svojim pravima, pravnoj osnovi razlučnog odnosno izlučnog prava i dijelu imovine
dužnika na koji se odnosi razlučno ili izlučno pravo.
Razlučni vjerovnici koji se odriču prava na odvojeno namirenje dužni su prijaviti svoju tražbinu,
obavijestiti o razlučnom pravu i dati pisanu izjavu da se odriču prava na odvojeno namirenje.

IV.Pozivaju se dužnikovi dužnici da svoje dospjele obveze ispunjavaju dužniku bez odgode.
V.Ročište za utvrđivanje tražbina zakazano je na dan 21. svibnja 2013. godine u 13:00 sati u dvorani
„Klub izlagača“ Zagrebačkog velesajma, Zagreb, Avenija Dubrovnik 15. Nakon ročišta za utvrđivanje
tražbina održat će se i ročište za glasovanje.

Dan objave: 11. travnja 2013. godine

predsjednica Nagodbenog vijeća:
Anka Vukadin

Preuzmite AdobePdf