Obavijest

logo pgm

PROIZVODNJA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA d.d.
D U B R O V N I K

TEL:+385 (0)20 492-400 predsjednik uprave i fax 492-429; 492-406 komercijalna služba; 492-417 tehnička služba;
492-414 računovodstvo; 492-405 plan i analiza
pogon Dubac 486-409 i fax 486-509 ;
Vukovarska 17, ŽIRO RAČUN: 2340009-1100143397 kod PBZ d.d.
MB 3376338; OIB 68907889567
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Predmet: Predstečajni postupak društva PGM RAGUSA d.d.

Poštovani,

Ovim putem obaviještavamo vjerovnike da je društvo PGM Ragusa d.d., Vukovarska 17, 20000 Dubrovnik, OIB: 68907889567, zastupana po Predsjedniku Uprave, gosp. Ivanu Kralju, sa danom 28.12.2012. predali zahtjev za pokretanje predstečajnog postupka.

Sve daljnje informacije u svezi postupka molimo da pratite putem objava na web stranicama FINA-e, što se sukladno članku 28 Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi smatra dokazom da je dostava uredno izvršena svim sudionicima u postupku.

Ovim putem obavještavamo vjerovnike da svoje tražbine prema društvu PGM Ragusa d.d. trebaju prijaviti FINA-i u roku od 30 dana od dana kad FINA objavi oglas o otvaranju postupka predstečajne nagodbe.


Predsjednik uprave PGM RAGUSA d.d.
Ivan Kralj